Privacy Policy

BC Lekkerkerk is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Secretariaat BC Lekkerkerk
secretarisbclekkerkerk@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
BC Lekkerkerk verwerkt je persoonsgegevens zodra je gebruik maakt van een
aanmeldingsformulier en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder volgt een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie of telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website of vereniging heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken
BC Lekkerkerk verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van contributie en overige betalingen
– Verzenden van de nieuwsberichten
– Contact zoeken indien dit uit clubbelang nodig is (telefonisch, via mail, of via post)
– Je te informeren over teamindelingen, wedstrijd- en trainingsschema’s
– Je te informeren over toernooien of andere activiteiten
– Aan- afmelden van je lidmaatschap bij Badminton Nederland
– Aanmaken van je spelerspas

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
BC Lekkerkerk bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, dat wil zeggen tot
vijf jaren na beëindiging van het lidmaatschap, behoudens de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor zover relevant.

Delen van persoonsgegevens met derden
BC Lekkerkerk deelt jouw persoonsgegevens met Badminton Nederland of indien een eventuele wettelijke verplichting dit vereist. Jouw gegevens worden niet aan andere derden verstrekt zonder jouw nadrukkelijke toestemming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar ons secretariaat (zie adres bovenaan deze pagina).
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je
identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, het paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. BC Lekkerkerk zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

BC Lekkerkerk wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
BC Lekkerkerk neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op of stuur een bericht aan de ledenadministratie.